سلام...

پنجمین حادثه #تروریستی #فرانسه رو هم شاهد بودیم هرچند که هر انسانی با دیدن و یا شنیدن چنین اتفاقاتی دلگیر میشه و این در روح هر انسانی باید باشد وگرنه انسان نیست . ولی ما ایرانیان ضمن محکوم کردن این حملات تروریستی و همدردی با خانواده های قربانیان این حادثه به تمامی کشورهای دنیا خصوصا آمریکا و فرانسه اعلام میکنیم خواب غفلت تاکی ... حمایت از تروریست تا کی ..... آیا نتیجه این حمایت ها از بین رفتن امنیت خودتان نیست .... پس بیدار شوید بیدار بیدار.....

#حادثه#تروریستی#فرانسه#خواب غفلت#امنیت